Optimal Media
Mugur Isarescu votat pentru al 7-lea mandat consecutiv la șefia BNR  |   Favorizarea unor segmente duce la scindări și mai mari, de Dan Hașdean  |   Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisarul Johannes Hahn  |   MAE/Alertă de călătorie/Republica Elenă – Actualizare regiuni cu risc de incendii  |   Carmen DAN a avut o întâlnire de lucru cu Andrei NĂSTASE, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova   |  
  Prim plan
01.07.2012

Concluziile oficiale ale Consiliului European (28-29 iunie 2012)

Pentru ca discutia legata de cine merge la Consiliul European (Pona sau Basescu) a ocupat tot timpul si spatiul canalelor media, fiind lasat cu totul in umbra exact ceea ce era mai important, si anume concluziile consiliului, Optimal Media va ofera in integralitate documentul postat pe site-ul oficial. El contine 7 pagini de concluzii si o anexa inca si mai voluminoasa privind „Pactul pentru crestere economică si locuri de muncă”. (Redactia)


Concluziile Consiliului European (28-29 iunie 2012)


Pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate, Uniunea Europeană a luat măsuri importante și de amploare pentru a depăși criza și a îmbunătăși guvernanșa uniunii economice și monetare (UEM).


Cu toate acestea, Europa parcurge din nou o perioadă de tensiuni intensificate. Criza existentă în jurul datoriei suverane și vulnerabilitatea sectorului financiar, împreună cu persistența creșterii  reduse și dezechilibrele macroeconomice, încetinesc redresarea economică și dau naștere unor riscuri la adresa stabilității UEM. Aceasta are un impact negativ din punctul de vedere al șomajului și poate exercita presiuni asupra potențialului Europei de a beneficia de pe urma îmbunătățirii treptate a perspectivei economice mondiale.


În consecință, ne angajăm să întreprindem acțiuni ferme de abordare a tensiunilor de pe piața financiară, să reclădim încrederea și să relansăm creșterea. Ne reafirmăm hotărârea de a menține UEM și de a-i crea o bază mai solidă pentru viitor. O creștere puternică, inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, bazată pe finanțe publice solide, pe reforme structurale și pe investiții pentru stimularea competitivității, rămâne prioritatea noastră cheie.


Acesta este motivul pentru care șefii de stat sau de guvern au decis astăzi cu privire la un „Pact pentru creștere economică și locuri de muncă, care cuprinde acțiunile pe care trebuie să le întreprindă statele membre și Uniunea Europeană în vederea relansării creșterii, a investișiilor și a ocupării forței de muncă, precum și în vederea sporirii competitivității Europei. Am aprobat de asemenea recomandările specifice fiecărei țări pentru a orienta politicile și bugetele statelor membre. În cele din urmă, am evidențiat rolul pe care ar trebui să îl joace viitorul cadru financiar multianual în consolidarea creșterii și a ocupării forței de muncă. Președintele Consiliului European a prezentat raportul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”.


Suntem hotărâți să luăm măsurile necesare pentru a garanta o Europă stabilă din punct de vedere financiar, competitivă și prosperă, consolidând astfel bunăstarea cetățenilor.


I. Creștere economică, investitii și locuri de muncă


1. Uniunea Europeană va continua să ia toate măsurile necesare pentru a readuce Europa pe calea creșterii economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Reamintind importanța consolidării fiscale, a reformei structurale și a investițiilor bine orientate pentru creșterea durabilă, șefii de stat sau de guvern au decis cu privire la un „Pact pentru creștere economică și locuri de muncă”, care furnizează un cadru coerent pentru acțiune la nivel național, la nivelul UE și al zonei euro, prin utilizarea tuturor pârghiilor, instrumentelor și politicilor posibile (a se vedea anexa).


Aceștia au invitat Consiliul să analizeze rapid modalități de îmbunătățire a cooperării între instituții, cu scopul de a asigura punerea în aplicare la timp a dispozițiilor acestui acord care necesită elaborarea de legislație la nivelul UE.


2. Consiliul European a aprobat, în linii generale, recomandările specifice fiecărei țări, pe care statele membre le vor transpune în viitoarele lor decizii naționale privind bugetele, reformele structurale și politicile de ocupare a forței de muncă, încheind astfel semestrul european 2012.


3. Șefii de stat sau de guvern din statele membre participante au convenit asupra soluției la chestiunea nerezolvată de multă vreme a pachetului privind brevetele, și anume sediul diviziei centrale a Tribunalului de Primă Instanță al Instanței Unice în materie de Brevete (IUB). Împreună cu biroul președintelui Tribunalului de Primă Instanță, sediul va fi amplasat la Paris. Primul președinte al Tribunalului de Primă Instanță ar trebui să fie originar din statul membru în care se află divizia centrală.


Având în vedere natura foarte specializată a soluționării litigiilor în materie de brevete, precum și necesitatea de a menține standarde de înaltă calitate, vor fi create centre tematice în două secțiuni ale diviziei centrale, unul la Londra (chimie, inclusiv produse farmaceutice, clasificarea C, nevoi umane, clasificarea A), iar celălalt la München (inginerie mecanică, clasificarea F).


În ceea ce privește acțiunile care urmează să fie intentate în fața diviziei centrale, s-a convenit asupra faptului că părțile vor fi în măsură să aleagă în privința introducerii unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în fața diviziei centrale, în cazul în care acuzatul își are domiciliul în afara Uniunii Europene. Mai mult, în cazul în care o acțiune în revocare se află deja pe rolul diviziei centrale, deținătorul brevetului ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în fața diviziei centrale. Acuzatul nu va dispune de nicio posibilitate de a solicita transferul unui caz de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de la o divizie locală la o divizie centrală, în cazul în care acuzatul este domiciliat în interiorul Uniunii Europene.


Sugerăm ca articolele 6-8 din regulamentul de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet să fie adoptat de Consiliu și de Parlamentul European.


II. Raportul privind UEM


4. Raportul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară” prezentat de președintele Consiliului European, în cooperare cu președinții Comisiei, Eurogrupului și BCE, stabilește „patru elemente componente esențiale ale viitoarei UEM: un cadru financiar integrat, un cadru bugetar integrat, un cadru integrat al politicii economice și o legitimitate democratică și o responsabilizare consolidate.


În urma unui schimb deschis de opinii, în cadrul căruia au fost exprimate diverse puncte de vedere, președintele Consiliului European a fost invitat să elaboreze, în strânsă colaborare cu președintele Comisiei, cu președintele Eurogrupului și cu președintele BCE, o foaie de parcurs specifică, încadrată în timp, pentru realizarea unei uniuni economice și monetare veritabile, care va include propuneri concrete privind menținerea unității și a integrității pieței unice în domeniul serviciilor financiare și care va lua în considerare declarația zonei euro și, printre altele, intenția Comisiei de a înainta propuneri în temeiul articolului 127.


Aceștia vor analiza posibilitățile existente în cadrul tratatelor actuale precum și măsurile care ar necesita modificări ale tratatelor. Statele membre vor fi asociate îndeaproape procesului de reflecție și vor fi consultate în mod periodic, pentru a asigura asumarea responsabilității de către acestea. De asemenea, vor fi organizate consultări cu Parlamentul European. În octombrie 2012, va fi prezentat un raport intermediar, iar înainte de sfârșitul anului va fi prezentat un raport final.


III. Cadrul financiar multianual


5. Consiliul European a purtat cu președintele Parlamentului European o discuție aprofundată cu privire la viitorul cadru financiar multianual.


6. Consiliul European a salutat progresele realizate în timpul președinției daneze, care asigură o bază, precum și orientări, pentru etapa finală a negocierilor din timpul viitoarei președinții cipriote. Se va continua dezvoltarea cadrului de negociere în vederea ajungerii la un acord până la sfârșitul anului 2012, respectând totodată principiul potrivit căruia nu există niciun acord în absența unui acord total. De asemenea, ar trebui accelerate lucrările privind textile legislative relevante în vederea unei adoptări rapide, conform procedurilor prevăzute în tratat.


Toate instituțiile competente sunt invitate să coopereze strâns în cadrul acestui proces, în conformitate cu competențele prevăzute în tratat.


IV. Alte puncte


(a) Consiliul European a salutat declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 iunie 2012 și utilizarea instrumentelor FESF/MES existente, care vor fi puse în aplicare în conformitate cu orientările actuale, care expun în detaliu procedurile relevante.


(b) Extindere: Consiliul European a aprobat decizia luată de Consiliu privind deschiderea negocierilor de aderare cu Muntenegru la 29 iunie 2012.


(c) Justiție și Afaceri Interne: Consiliul European a salutat progresele înregistrate în ceea ce privește Regulamentul Dublin, Directiva privind condițiile de primire și Directiva privind procedurile de azil, precum și în ceea ce privește relocarea. Acesta și-a reiterat angajamentul față de finalizarea sistemului european comun de azil până la sfârșitul anului 2012. Consiliul European a subliniat de asemenea importanța liberei circulații în interiorul spațiului Schengen și a luat act de stadiul lucrărilor pe marginea propunerilor cu privire la guvernanța acestuia și la Regulamentul privind vizele. Acesta a subliniat importanța solidarității și a cooperării în gestionarea frontierelor externe, a azilului și a luptei împotriva imigrației ilegale. Consiliul European a evidențiat, de asemenea, importanța sporirii cooperării cu țările din vecinătate. Acesta va reveni asupra chestiunilor menționate la momentul oportun.


(d) Energie nucleară: Consiliul European a invitat statele membre să asigure punerea în aplicare deplină și la timp a recomandărilor prezentate în raportul ENSREG ca urmare a încheierii testelor de rezistență în materie de securitate nucleară. Comisia și ENSREG au convenit că sunt necesare lucrări suplimentare. Consiliul European a luat act de intenția Comisiei de a prezenta o comunicare cuprinzătoare într-o perioadă ulterioară în cursul acestui an. Acesta a solicitat aplicarea rapidă a recomandărilor Grupului de lucru ad-hoc pentru siguranța nucleară. Consiliul European a solicitat noi eforturi de consolidare a cooperării UE cu toate țările vecine ale UE în materie de securitate și siguranță nucleară.


(e) Siria: Consiliul European:


• a condamnat cu fermitate violențele brutale și masacrele civililor și a îndemnat regimul sirian să își înceteze de îndată atacurile împotriva populației civile;


• a solicitat desfășurarea unei anchete transparente, independente și prompte la nivel internațional privind încălcările dreptului internațional și ale drepturilor omului în vederea asigurării tragerii la răspundere a celor care se fac responsabili de aceste încălcări;


• a solicitat încetarea deplină a violențelor de către toate părțile; a reafirmat că principala responsabilitate pentru încetarea focului, pentru implementarea planului lui Kofi Annan, constând în șase puncte și menit să autorizeze accesul deplin și neîngrădit al ajutorului umanitar și să asigure siguranța observatorilor din partea Organizației Națiunilor Unite în Siria îi revine regimului;


• a încurajat grupările opoziției siriene să convină asupra unui set de principii comune pentru a acționa în direcția unei tranziții incluzive, ordonate și pașnice în Siria, pentru un viitor fără Assad și regimul său brutal;


• a reamintit sprijinul său deplin față de planul lui Kofi Annan și a salutat eforturile acestuia de a colabora cu parteneri internaționali cheie pentru a impulsiona procesul politic;


• a solicitat o acțiune unită a Consiliului de Securitate al ONU pentru a impune o presiune mai accentuată și mai eficientă, inclusiv prin adoptarea de sancțiuni cuprinzătoare în temeiul capitolului VII; și, în acest context, a salutat adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare de către Consiliul UE și a fost de acord să ia în considerare luarea unor noi măsuri.


(f) Iran: Consiliul European a subliniat preocupările sale profunde în privința naturii programului nuclear al Iranului și necesitatea urgentă ca Iranul să-și respecte toate obligațiile internaționale, inclusiv punerea în aplicare deplină de către Iran a rezoluțiilor CSONU și ale Consiliului guvernatorilor AIEA. Consiliul European aprobă pe deplin eforturile Înaltului Reprezentant și ale E3+3 în această privință. Din perspective discuțiilor recente dintre E3+3 și Iran din Istanbul, Bagdad și Moscova, Consiliul solicită Iranului să decidă dacă dorește să se angajeze în direcția unui proces de negocieri serioase care să urmărească reclădirea încrederii în natura exclusiv pașnică a programului nuclear iranian. Iranul trebuie să se implice constructiv concentrându-se asupra obținerii unui acord privind pașii concreți de restaurare a încrederii și abordând preocupările comunității internaționale. Consiliul European salută intrarea în vigoare deplină a embargoului UE asupra petrolului iranian la 1 iulie 2012.


(g) Drepturile omului și democrația: Consiliul European a salutat adoptarea de către Consiliu a Cadrului strategic al UE privind drepturile omului și democrația și a Planului de acțiune conex și a subliniat importanța menținerii drepturilor omului și a democrației în centrul politicii externe a UE.


(h) Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD): Consiliul European a salutat cel de al doilea raport anual privind asistența oficială pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene și și-a reafirmat angajamentul de a îndeplini obiectivele în materie de asistență pentru dezvoltare până în 2015, astfel cum menționează în concluziile sale din iunie 2005.


ANEXĂ


„Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”


Șefii de stat sau de govern,


Exprimându-și hotărârea de a stimula creșterea inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și generatoare de locuri de muncă în contextul Strategiei Europa 2020,


Subliniind necesitatea de a mobiliza în acest scop toate pârghiile, instrumentele și politicile, la fiecare nivel al guvernanței în Uniunea Europeană,


Reamintind importanța unor finanțe publice sustenabile, a reformei structurale și a investițiilor bine orientate pentru creșterea durabilă,


Decid cu privire la următorul pact:


Acțiuni de întreprins la nivelul statelor membre


1) Toate statele membre își mențin pe deplin angajamentul de a lua măsurile imediate necesare la nivel național în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Noile instrumente de guvernanță economică ale Uniunii Europene trebuie aplicate deplin și în mod eficient, iar recurgerea la „presiunea inter pares ar trebui intensificată. Propunerile în curs de discuție vizând finalizarea acestui cadru (pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare) trebuie adoptate rapid.


2) În punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, statele membre se vor axa în special pe următoarele aspecte:


 (a) urmărirea unei consolidări fiscale diferențiate și favorabile creșterii economice, respectând Pactul de stabilitate și de creștere și luând în considerare circumstanțele specifice fiecărei țări; trebuie acordată o atenție deosebită investițiilor în domeniile care sunt orientate spre viitor și legate în mod direct de potențialul de creștere al economiei, precum și asigurării sustenabilității sistemelor de pensii. Comisia monitorizează impactul constrângerilor bugetare severe asupra cheltuielilor publice de stimulare a creșterii și asupra investișiilor publice. Comisia va prezenta un raport privind calitatea cheltuielilor publice și domeniul de aplicare al unor eventuale măsuri, în limitele cadrelor fiscale ale UE și naționale;


(b) reluarea activității normale de creditare a economiei și finalizarea urgentă a restructurării sectorului bancar;


(c) promovarea creșterii și a competitivității, în special prin abordarea dezechilibrelor adânc înrădăcinate și aprofundarea reformelor structurale în vederea deblocării potențialului intern de creștere, inclusiv prin deschiderea concurenței în industriile de rețea, promovarea economiei digitale, exploatarea potențialului prezentat de o economie ecologică, eliminarea restricțiilor nejustificate aplicate furnizorilor de servicii și facilitarea înființării unei societăți;


(d) găsirea unei soluții în ceea ce privește șomajul și abordarea consecințelor sociale ale crizei în mod eficient; urmărirea unor reforme vizând îmbunătățirea gradului de ocupare a forței de muncă; intensificarea eforturilor de creștere a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, în special cu scopul de a îmbunătăți posibilitatea obținerii unei prime experiențe profesionale de către tineri și participarea acestora pe piața muncii, cu obiectivul ca, în câteva luni de la terminarea școlii, tinerii să primească oferte de angajare, de formare continuă, de ucenicie și de stagii de calitate bune, care să poată fi sprijinite prin FSE; precum și elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficace de combatere a sărăciei și de sprijinire a grupurilor vulnerabile. Statele membre vor implementa rapid planurile lor naționale privind locurile de muncă și vor elabora planuri naționale privind locurile de muncă mai ambițioase și mai precise, pentru următorul semestru european; Statele membre ar trebui să utilizeze posibilitățile de finanțare a subvențiilor temporare pentru recrutare din Fondul social european;


 (e) modernizarea administrației publice, în special prin abordarea întârzierilor din sistemul juridic, reducerea sarcinii administrative și dezvoltarea serviciilor de e-guvernare. Cele mai bune practici în acest domeniu ar trebui partajate.


 


Contribuția politicilor europene la creșterea economică și ocuparea forței de muncă


3) Sunt necesare noi măsuri urgente la nivelul Uniunii Europene pentru a stimula creșterea economică și locurile de muncă, pentru a îmbunătăți finanțarea economiei pe termen scurt și mediu și pentru a spori competitivitatea Europei ca spațiu de producție și investiții.


(a) Aprofundarea pieței unice prin înlăturarea barierelor rămase va constitui un factor cheie în promovarea creșterii și a locurilor de muncă, în special în industriile digitale și de rețea. Comisia intenționează să prezinte, în acest sens, noi măsuri de stimulare a creșterii în toamna anului 2012, ca parte a celui de al doilea Act privind piața unică. S-au înregistrat deja progrese considerabile în ceea ce privește măsurile care fac parte din primul Act privind piața unică, inclusiv prin adoptarea propunerii privind standardizarea și prin acordul obținut în cadrul Consiliului cu privire la propunerile privind contabilitatea, capitalul de risc și fondurile de antreprenoriat social și soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor. Ar trebui să se ajungă cât mai curând posibil la un acord asupra propunerilor privind achizițiile publice, semnătura electronică și recunoașterea calificărilor profesionale. Este salutată comunicarea Comisiei vizând îmbunătățirea guvernanței pieței unice. Statele membre, împreună cu Comisia, vor asigura o mai bună punere în aplicare și executare a normelor privind piața unică, iar Comisia va monitoriza performanța, inclusiv printr-un raport anual în cadrul semestrului european. De asemenea, este salutată comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei Servicii, care ar trebui pusă în aplicare imediat, inclusiv prin intermediul unei evaluări inter pares riguroase a restricțiilor naționale, precum și prin intermediul unor acțiuni rapide în vederea înlăturării barierelor nejustificate. Ar putea fi obținute beneficii economice suplimentare în valoare de până la 330 de miliarde de euro în cadrul domeniului de aplicare al acestei directive. Consiliul European va examina progresele până la sfârșitului anului 2012.


(b) Este necesar să se înregistreze progrese rapide în realizarea unei pieței unice digitale cu o bună funcționare până în 2015, ceea ce va aduce o nouă dinamică în economia europeană. În special, ar trebui să se acorde prioritate măsurilor care vizează dezvoltarea în continuare a comerțului electronic transfrontalier, inclusiv prin facilitarea tranziției către facturarea electronică și prin promovarea utilizării transfrontaliere a e-identificării și a altor servicii electronice. De asemenea, este esențial să se stimuleze cererea în ceea ce privește introducerea internetului de mare viteză, să se modernizeze regimul de drepturi de autor din Europa și să se faciliteze acordarea licențelor, în același timp asigurând un nivel înalt de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și luând în considerare diversitatea culturală.


(c) Sunt necesare noi eforturi în direcșia reducerii sarcinii globale de reglementare la nivelul UE și la nivel național. Comisia va prezenta o comunicare privind noi măsuri în domeniul „reglementării inteligente, inclusiv măsuri de sprijinire a microîntreprinderilor”, până la sfârșitul anului 2012.


(d) Finalizarea integrală a pieței interne a energiei până în anul 2014, în conformitate cu termenele convenite, și garantarea faptului că niciun stat membru nu rămâne izolat de rețelele europene de gaz și energie electrică după 2015, vor contribui în mod semnificativ la competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă la nivelul UE. În urma adoptării formale a Directivei privind eficiența energetică, statele membre trebuie să o pună în aplicare rapid, utilizând pe deplin dispozițiile acesteia pentru a exploata potențialul semnificativ de creare de locuri de muncă în acest sector. Ar trebui să se ajungă rapid la un acord cu privire la propunerea privind infrastructura energetică transeuropeană.


(e) Trebuie luate în continuare măsuri pentru a se garanta că eforturile de cercetare sunt transformate rapid în inovații care răspund cerințelor pieței, consolidând astfel competitivitatea Europei și contribuind la oferirea unui răspuns la provocările societății.


Spațiul european de cercetare trebuie consolidat, în special prin îmbunătățirea sprijinului pentru cercetare și dezvoltare, precum și a oportunităților de investiții pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-urile inovatoare. Viitorul program pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME) și programul Orizont 2020 vor contribui la accesul la finanțare al IMM-urilor inovatoare. Este deosebit de important să se consolideze tehnologiile generice esențiale, care prezintă o importanță sistemică pentru capacitatea de inovare și pentru competitivitatea industriei și a întregii economii, inclusiv în domenii precum nanotehnologia, biotehnologia și materialele avansate.


(f) Pentru unele țări, politica de coeziune reformată oferă o ocazie de a investi în vederea ieșirii din criză, întrucât reprezintă un instrument major pentru investiții, creștere economică și crearea de locuri de muncă la nivelul UE, precum și pentru reforme structurale la nivel național. Politica de coeziune reprezintă o pondere importantă a investițiilor publice din UE și contribuie la aprofundarea pieței interne.


(g) Acordul obținut astăzi privind brevetul unitar va duce la costuri semnificativ reduse pentru IMM-uri și va da un impuls inovării, prin punerea la dispoziție în Europa a unui brevet accesibil ca preț și de înaltă calitate și având o jurisdicție unică specializată.


(h) Este esențial să se stimuleze finanțarea economiei. Este mobilizată o sumă de 120 de miliarde de euro (echivalentul a circa 1% din VNB-ul UE) pentru măsuri de creștere cu acțiune rapidă:


− Capitalul subscris și vărsat al BEI ar trebui majorat cu 10 miliarde EUR, în scopul de a consolida capitalul de reglementare al acesteia, precum și de a crește capacitatea sa totală de creditare cu 60 miliarde EUR, deblocând astfel până la 180 miliarde EUR de investișii suplimentare, repartizate în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în țările cele mai vulnerabile. Această decizie ar trebui luată de Consiliul guvernatorilor BEI pentru a se garanta intrarea sa în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2012.


− Faza-pilot a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor ar trebui lansată imediat, aceasta aducând investiții suplimentare de până la 4,5 miliarde EUR destinate unor proiecte-pilot referitoare la infrastructuri-cheie în domeniul transporturilor, al energiei și al rețelelor de bandă largă. În cazul în care raportul intermediar și evaluarea fazei-pilot sunt pozitive, pe viitor volumul acestor instrumente financiare ar putea să crească în continuare în toate țările, inclusiv pentru a sprijini mecanismul Conectarea Europei.


− După caz, și respectând dispozițiile privind dezangajarea, statele membre au posibilitatea, potrivit normelor și practicilor existente, de a colabora cu Comisia în utilizarea unei părți din sumele care le sunt alocate în temeiul fondurilor structurale pentru a partaja riscul de creditare al BEI și pentru a oferi garanții pentru împrumuturile destinate cunoștințelor și competențelor, utilizării eficiente a resurselor, infrastructurii strategice și accesului la finanțare pentru IMM-uri.


Fondurile structurale au realocat fonduri în sprijinul cercetării și al inovării, al IMM-urilor și al ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, iar o sumă suplimentară de 55 de miliarde de euro va fi dedicată măsurilor de stimulare a creșterii economice în perioada actuală. Sprijinul acordat IMM-urilor ar trebui sporit în continuare, inclusiv prin facilitarea accesului acestora la fondurile UE.


Statele membre dispun, de asemenea, de posibilitatea de a avea în vedere o serie de realocări în cadrul pachetelor naționale, în conformitate cu normele existente și în cooperare cu Comisia.


− Acșiunea Fondului european de investiții ar trebui dezvoltată, în special în ceea ce privește activitatea sa în domeniul capitalului de risc, în cooperare cu structurile naționale existente.


(i) Bugetul Uniunii Europene trebuie să constituie un catalizator al creșterii și al locurilor de muncă în întreaga Europă, în special prin imprimarea unei efect de pârghie unor investiții productive și de capital uman. În viitorul cadru financiar multianual, cheltuielile ar trebui să fie mobilizate în sprijinul creșterii, al ocupării forței de muncă, al competitivității și al convergenței, în conformitate cu Strategia Europa 2020.


 (j) Politica fiscală ar trebui să contribuie la consolidarea fiscală și la creșterea economică. Ar trebui să avanseze lucrările și dezbaterile cu privire la propunerile Comisiei privind impozitarea energiei, baza fiscală consolidată comună a societăților și revizuirea Directivei privind impozitarea economiilor. După cum s-a subliniat cu ocazia Consiliului din 22 iunie 2012, propunerea privind taxa pe tranzacțiile financiare nu va fi adoptată de Consiliu într-un interval de timp rezonabil. Prin urmare, mai multe state membre vor lansa o solicitare de cooperare consolidată în acest domeniu, în vederea adoptării acesteia până în decembrie 2012. Comisia își continuă lucrările cu privire la modalitățile concrete de îmbunătățire a luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale și va prezenta în curând un plan de acțiune care cuprinde opțiuni în acest sens. Trebuie să se ajungă rapid la un acord cu privire la directivele de negociere pentru acordurile privind impozitarea economiilor cu țările terțe. Statele membre care participă la Pactul euro plus își vor continua dezbaterile structurate cu privire la aspecte legate de politica fiscală, în special pentru a asigura schimbul de bune practici.


(k) Stimularea ocupării forței de muncă, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților, și în special în rândul tinerilor și al șomerilor de lungă durată, constituie o prioritate clară. Consiliul va examina rapid propunerile cuprinse în „Pachetul privind ocuparea forței de muncă”, prezentat de Comisie și va decide cu privire la acestea, punând accentul pe crearea de locuri de muncă de calitate, pe reforma structurală a piețelor forței de muncă și pe investițiile în capitalul uman. Este esențial să se abordeze șomajul în rândul tinerilor, în special prin intermediul inițiativelor Comisiei privind garanțiile pentru tineret și cadrul de calitate pentru stagii. De asemenea, este important să se promoveze reactivarea lucrătorilor mai în vârstă. Guvernanța UE, inclusiv supravegherea multilaterală a politicilor privind ocuparea forței de muncă, trebuie îmbunătățită.


 (l) Ar trebui facilitată mobilitatea forței de muncă în interiorul UE. Portalul EURES ar trebui dezvoltat și transformat într-un veritabil instrument european de plasament și recrutare; ar trebui analizată posibilitatea extinderii acestuia la ucenicii și stagii, precum și posibilitatea unui sprijin suplimentar pentru acțiunea pregătitoare „Primul tău loc de muncă EURES”. Ar trebui să se elaboreze noi instrumente ale UE pentru o mai bună identificare a noilor competențe necesare, să se îmbunătățească recunoașterea calificărilor profesionale și a competențelor lingvistice, să se reducă numărul de profesii reglementate și să se consolideze dobândirea și conservarea drepturilor transfrontaliere la pensie și a altor drepturi la securitate socială pentru lucrătorii din UE. De asemenea, ar trebui să se înregistreze progrese în ceea ce privește lucrările referitoare la propunerea privind aplicarea drepturilor lucrătorilor detașați.


(m) Trebuie îmbunătățită utilizarea comerțului ca motor al creșterii economice. Uniunea Europeană este hotărâtă să promoveze comerțul liber, echitabil și deschis, afirmându-și totodată interesele, într-un spirit de reciprocitate și beneficiu mutual, în special în raport cu cele mai mari economii mondiale. Ar trebui examinată rapid propunerea Comisiei privind accesul la piețele de achiziții publice din țările terțe. Deși consolidarea sistemului multilateral rămâne un obiectiv esențial, negocierile bilaterale aflate în desfășurare și potențialele astfel de negocieri viitoare prezintă o importanță economică deosebită. Mai multe eforturi ar trebui în special direcționate către înlăturarea barierelor din calea comerțului, către obținerea unui acces mai bun pe piață și a unor condiții adecvate pentru investiții, către protecția proprietății intelectuale și deschiderea piețelor achizițiilor publice. Acordurile finalizate trebuie semnate și ratificate rapid. Acordurile de liber schimb cu Singapore și Canada ar trebui finalizate până la sfârșitul anului; negocierile cu India au nevoie de un nou impuls din direcția ambelor părți, iar lucrările în vederea aprofundării relațiilor comerciale ale UE cu Japonia ar trebui continuate.


Șefii de stat sau de guvern așteaptă cu interes recomandările Grupului de lucru la nivelînalt UE-SUA pentru locuri de muncă și creștere economică și se angajează să desfășoare lucrări în vederea atingerii obiectivului de a lansa, în 2013, negocierile referitoare la un acord comercial și de investiții transatlantic cuprinzător.


 (n) Stabilitatea financiară constituie o condiție prealabilă pentru creșterea economică. Raportul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară” schițează o serie de idei importante în acest sens. Există domenii în care statele membre care utilizează o monedă unică, precum și alte state dispuse să se alăture acestui demers, doresc să meargă mai departe în eforturile lor de coordonare și integrare a politicilor lor financiare, fiscale și economice în cadrul Uniunii Europene, respectând pe deplin integritatea pieței unice și a Uniunii Europene în ansamblul său.


Sursa:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/131397.pdf

captcha reîncarcă imaginea

Categorii
Actualitate
Politic
Economic
Social
Optimal Antidrog
Actualitatea Europeana
Stiri interne
Justitie & Afaceri Interne
Externe
Apărare
Administratie
Prim plan
Reportaj
Accente
Sănătate
Opinii
Cultură, educaţie
Media, publicitate
Derapaje
Campanii sociale
Sport/Turism
Romania asa cum este
Dosare istorice
Divertisment
Filme
Filmulete haioase
Joburi
Romanii de pretutindeni
Student Press
Spoturi antidrog
Timp liber
Stiri ultima ora
Muntenegru – Temperaturi ridicate și risc incendii de vegetație (3 iulie 2019)
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Muntenegru că Institutul local de Hidromoteorologie și seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada următoare, pe fondul cărora s-ar putea produce incendii de vegetație.
Abonare Newsletter
Nume:
E-mail:

PRODUCTII VIDEO ALE COMPANIEI OPTIMAL MEDIA SOLUTION Tel. comanda: 0722344124, e-mail: redactie@optimalmedia.ro

Acasa Companie Editoriale Publicaţii Martor Ocular Redacţie Contact
Actualizat:Zilnic, ISSN 2069 – 0045
Continutul acestui site este proprietatea Optimal Media Solution.
Este interzisa republicarea sau redistribuirea continutului fara mentionarea sursei.