Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/optimalm/lib/db/DB.php on line 46

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/optimalm/lib/db/db.lib.php on line 256

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/optimalm/lib/db/db.lib.php on line 256
Optimal Media - Dosare istorice: Vlaşca 1877 – culturi ilicite de tutun
Optimal Media
Mugur Isarescu votat pentru al 7-lea mandat consecutiv la șefia BNR  |   Favorizarea unor segmente duce la scindări și mai mari, de Dan Hașdean  |   Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisarul Johannes Hahn  |   MAE/Alertă de călătorie/Republica Elenă – Actualizare regiuni cu risc de incendii  |   Carmen DAN a avut o întâlnire de lucru cu Andrei NĂSTASE, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova   |  
  Dosare istorice
18.03.2014

Dosare istorice: Vlaşca 1877 – culturi ilicite de tutun

Potrivit specialiştilor în începutul unui nou obicei în cotidianul românesc premodern, fumatul, acesta a pătruns în Ţările Române în secolul al XVIII-lea, moda fiind abordată cu largheţe în timpul domniilor fanariote, desfiinţate în anul 1821 în urma revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. În a doua jumătatea secolului al XIX-lea, în urma apariţiei încă din 1837 a primului fabricant de tutun şi tabac, s-a ajuns la înfiinţarea monopolului de Stat în acest domeniu, apariţia acestuia reprezentând expresia finală a unei evoluţii ascendente privind consumul de tabac în reţete variate. 1Un prim pas în acest sens a fost realizat de către Alexandru Ioan Cuza care, la 5 decembrie 1864, a promulgat Legea pentru vânzarea tutunului şi tabacului ca drept exclusiv al statului, act normativ conform căruia „Statul este singur în drept a vinde tutunul şi tabacul străin sau indigen, sub orice formă şi calitate, în toată întinderea ţării” (art. 1), articolul 2 arătând că „nimeni nu poate fi în drept să cultive tutunul în toată întinderea ţării, decât pentru regia statului sau pentru esportaţiune.” În continuare legea prevedea că „oricine va voi a cultiva tutunul din ţară va fi dator a face o declaraţiune, şi a dobândi o autorisaţiune specială, care va indica numele cultivatorului, localitatea, întinderea pământului ce ar dori să cultive şi cantitatea recoltei”, cu precizarea că „minimul întinderii de pământ pentru care se va putea acorda autorisaţiune va fi de un pogon.” 2 Această lege a fost modificată de către domnitorul Carol la 3 decembrie 1872, fiind redusă la o jumătate de pogon suprafaţa minimă de pământ care trebuia să fie cultivată cu tutun în vreme ce, în articolul 3 se preciza că „dreptul de monopol al statului se va da în întreprindere privată pe termen de 15 ani, după un caiet de însărcinări speciale ce se va alcătui de ministrul finanţelor. Vânzarea se va face prin licitaţiune orală în pretoriul ministerului de finanţe, conform modului de arendare a moşiilor statului, după ce se vor cunoaşte şi ofertele.3Documentele păstrate la Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, în fondul arhivistic Prefectura Judeţului Vlaşca, ne permit să refacem istoria cultivării tutunului în anul proclamării Independenţei Naţionale de Stat a României şi încercările cultivatorilor de a obţine venituri ilicite – urmare directă a propagandei făcute printre ei de către negustori greci şi armeni. Un prim şi semnificativ document este reprezentat de o copie după nota inspectorului general A. Florescu al circumscripţii a II a al Regiei Monopolului Tutunurilor, nr. 76 din 31 Ianuarie 1877, în care se menţionau următoarele:Onor Direcţiunea Generală a Regiei Monopolului tutunurilor de la înfiinţarea ei şi până astăzi n-a lipsit de a-şi impune toate sacrificiile spre a corespunde cu exigenţele şi trebuinţele publicului fumător.Dar cu toate aceste sacrificii ea se găseşte astăzi expusă la pagube însemnate din cauza lipsei de un concurs eficace din partea autorităţilor publice.Regia a căutat întotdeauna de a încuraja cultura tutunurilor în ţară precum asemenea şi de a o ameliora încât ca să poată concura cu producţiune de aceiaşi natură ori cărui Stat unde se cultivă asemenea plantă. Astfel că numai în anul trecut a tolerat o cultură de peste 10 mii pogoane în diferite districte cea ce nu s-a cultivat nici o dată mai înainte în această ţară. Regia însă n-a comptat şi cu reaua credinţă a cultivatorilor, care pe lângă cultura autorizată şi-au permis de a face şi o însemnată cultură ilicită pentru a căruia destricţiune a fost silită de a-şi impune în vara trecută cheltuielile covârşitore.Totuşi însă a scăpat din vederea agenţilor noştri însărcinaţi cu această operaţiune, o mulţime de tutunuri care astăzi se speculează în mod fraudulos de către cultivatori în detrimentul Regiei, pe lângă care dacă vom adăoga şi contrabandele de tutunuri turceşti ce se introduc în ţară pe linia Dunării, înţelegeţi D-le Prefect, la ce proporţiune se ridică paguba instituţiunii Monopolului care alimentează bugetul Statului cu un venit de 10.000.000 franci anual şi care prin aceasta chiar are dreptul de a cere protecţiunea tuturor autorităţilor noastre publice.Din nenorocire însă D-le Prefect tocmai acesta protecţiune s-a lipsit cu totul până acuma. Astfel art. 121 din Regulamentul de aplicare al Legii Monopolului tutunului acordă dreptul şi chiar impune obligaţiunea tuturor subprefecţilor primarilor, poliţailor, dorobanţilor, agenţilor contribuţiunilor directe şi indirecte de a urmări contravenţiunile şi a încheia procese verbale în consecinţă.Este într-adevăr lucru cu totul curios şi straniu de a se observa că nu avem până acum nici un exemplu, sau foarte rare şi într-un mod cu totul întâmplător dacă se va fi produs pe undeva, că vreunul din mai sus zişii funcţionari să fi luat vreodată iniţiativa spre a descoperi şi a urmări vreo contravenţiune.Acest District D-le Prefect este împănat cu tutunuri frauduloase. Pe toate zilele agenţii noştri aduc la depouri tutunuri prinse în calportagiu clandestin prin sate, cătune şi oraşe, dar aceşti Agenţi nu pot avea deodată ochiul pretutindeni, încât cea mai mare parte le scapă cu totul de sub a lor observare şi astfel aceste tutunuri se petrec pe sub mână în toate direcţiunile iar vânzările fabricatelor noastre scăzu pe toată ziua periclitându-se astfel chiar existenţa Regiei.Ca să vă faceţi o idee de acesta scădere va fi destul a vă relata aici că numai în acest district vânzările tutunurilor Regiei lasă un deficit pe anul curent de 100.000 franci cel puţin în comparaţiune cu anul trecut.În vederea celor ce preced viu a vă ruga D-le Prefect ca prin circulare şi măsuri luate de urgenţă să binevoiţi a trage atenţiunea tuturor administraţiilor Dv. asupra dispoziţiunilor art. 121 citat mai sus obligând pe fie care de a se conforma cu dânsele.” 4Acest ordin a fost trimis sub formă de circulară la toate subprefecturile din judeţ în ziua de 5 februarie 1877, Biroul General din cadrul Prefecturii Judeţului Vlaşca atrăgând şi el atenţia „asupra celor relatate de D-l Inspector şi vă invit ca atât Dv. cât şi subalternii ce vă înconjoară să daţi urgent tot concursul legal pentru descoperirea unor asemenea contrabande de tutun, cunoscând că dacă şi după aceasta mi se va proba că vreunul din Dv. nu-şi face datoria impusă de Lege se va aviza la măsurile dictate de ea.” 5 Negustori greci şi armeni implicaţi În aprilie 1877 la Prefectura Judeţului Vlaşca s-a primit un nou ordin, de data aceasta din partea Ministerului de Interne, document prin care au fost stabilite măsurile ce trebuiau luate pentru ca locuitorii să nu cultive tutun in vederea exportului după îndemnările unor neguţători greci şi armeni:„Direcţiunea Generală a Regii Monopolului Tutunului prin scrisoarea Nr. 7258 îmi comunică informaţiunile ce a primit din sorginte pozitive că unii din negustorii greci şi armeni sperând că vor putea încheia contracte cu Regia ca în trecut au dat arvună locuitorilor ţărani pentru a-i angaja de a cultiva tutun însă astăzi temându-se de a pierde acele arvune îndeamnă pe ţărani de a face cultură pentru export punându-i în poziţiune să creadă că Regia va fi nevoită să cumpere recolta lor şi-şi propun de a încheia asemenea contracte cu ţăranii pe care să ceară a le legaliza primăriile respective.Subscrisul punând în vederea Dumneavoastră D-le Prefect cele de mai sus vă invit ca pe de o parte să faceţi ca să ajungă anunţul la locutorii ţărani a nu cădea în cursa ce li se întinde de către unii exploatatori ca cei citaţi, iar pe de alta să puneţi serioase îndatoriri primarilor din judeţul Dumneavoastră ca să observe legalizarea unor acte care neapărat ar compromite interesele ambelor părţi.Totdeodată vă mai cer D-le Prefect ca să aveţi o neadormită veghere asupra culturii ilicite care după lege urmează a fi distrusă de către agenţi speciali ai Regii, să esplicaţi ţăranilor cultivatori paguba ce li se poate cauza şi răspunderea ce au şi să faceţi să renunţe în interesul lor chiar la muncă nu numai nefolositoare dar şi vătămătoare pentru dânşii asigurându-i că pe cât timp o lege există Guvernul actual este dator a o aplica şi o va şi aplica cu toată rigoarea.” 6Cultivatori răzvrătiţiCu toate că s-au trimis circulare către subprefecturi de a se lua măsurile necesare în vederea evitării cultivării ilicite a tutunului, pe raza judeţului Vlaşca avem două cazuri în care ţăranii au încălcat legislaţia în vigoare.Un prim caz fost la Măgura Lăceanca unde, datorită opoziţiei cultivatorului nu a putut fi distrus un număr de 60 de fire tutun, în ziua de 21 iulie 1877: Noi Dumitru Bomborescu Primarul Comunii Măgura Lăceanca din plasa Marginii judeţul Vlaşca prezentându-se în această comună Domnul George Nuţescu agent al Regiei Monopolului Tutunurilor, pentru distrugerea plantaţiunii tutunurilor ilicite ce să va găsi în aceasta comună căruia, asemenea ordinilor relative pentru darea concursului necesar Domnului agent a distruge orice tutun ilicit, am delegat din parte-mi pe consilierul D-tru Jancia, notarelul Gheorge Oltieancu şi Constantin Buzia care, însoţiţi de D-l. Agente, mergând prin sat pentru răspunsul sfârşit au mers şi la locuitorul Constantin Melu, la care găsind asemenea tutun şi voind să-l distrugă a fost imposibil deoarece numitul sărind asupră-le cu cele mai expresioase injurii i-au luat la goană cu o furcă pe care o avea în mână găsindu-se la treieratul grâului, strigând în gura mare să se înlătureze căci viaţa tuturora va fi pierdută fergăduind cu mărturisire că va înfige furca în Domnul Agente negreşit, de unde fugind cu toţii tutunul în cantitate ca şaizeci fire au rămas nedistrus.Noi Primarul în faţa celor petrecute somând pe pârâtul Constantin Melu ca să se presante a da declaraţiunea asupra faptului comis au fost peste putinţă strigând trimişilor vătăşei George Oltianu, Constantin Buzia, Stancu Militaru şi D-tru Jancia să fugă din ochii lui că or cine ar fi prin or ce forţă nu poate fi adus înaintea unei cercetări, insultând greu şi chiar pe primarul somator propunând să facă ori cine ce va pofti cu el.În vederea în acestora cazul fiind de o natură foarte gravă care au dat naştere la împiedicarea procedării distrugerii acestor tutunuri şi totodată revoltare între ceilalţi săteni am găsit de cuviinţă să dresăm prezentul proces verbal subscris de toţi funcţionarii comunali prezenţi la comiterea faptului de pârât şi de D-l Agent al Regii care stăruieşte în pretenţie pentru condamnarea pârâtului care se va depune Domnului Procuror local pentru daria culpabilului în judecată.” 7Al doilea caz a fost în comuna Dăiţa, din plasa Marginea, motiv pentru care în ziua de 27 iulie 1877 a fost efectuat un control din partea organelor abilitate, primarul acestei comune Dimitrie Vulpe arătând că, în această zi „s-au prezentat în comuna noastră Dăiţa, plasa Marginea, districtul Vlaşca D-nii impiegaţi ai Regiei Monopolului Tutunului şi anume Ion Popescu, Gh. Nuţescu şi Neculae Hasnaş pentru a distruge cultura de tutun ilicită conform ordinului Dlui. Ministru de Finanţe Nr. 360”, context în care „noi Dimitrie Vulpe Primarul Comunei, am pus la dispoziţiunea D-lor impiegaţi ajutoarele cuvenite punând pe o parte a comunei Dl. Neculae Hasnaş însoţit de consilieri şi anume Tănase Zaharia, Ion Boboc şi Constantin Thoma; ajungând în grădina lui Tiu Neagu unde au găsit ca şapte sute fire tăiate lăsând încă rădăcina afară din pământ care poate produce încă frunze, căruia i-am făcut invitare a le scoate fiind că se consideră ca cultura ilicită, dânsul s-a opus ne vroind a le scoate zicând că nu cunoaşte de ordinele Guvernului; în urma aceştia am trimis pe adjutorul nostru căruia i-am dat ordin a merge la acea locuinţă şi a face distrugerea, în urma căreia ni se spuse că au distrus D-nii impiegaţi; nefiind lăsaţi pe aceasta au mers la acel loc însoţiţi de notarul nostru unde au găsit nedistrus acele cotoare ba încă şi veri câteva fire în pieire care nu s-au putut vedea la prima inspecţie; în urma tuturor acestea am chemat în localul Primăriei pe Tiu Neagu căruia făcându-i întrebare că de ce s-a opus a-şi distruge cultura de tutun ne răspunse că nu s-a împotrivit de cât nu a voit a şi le scoate.Consilierii anume Tănase Zaharia, Ion Bobocu, Constantin Thoma ne arată că pe când s-au prezentat cu Dl. Hasnaş la acea locuinţă i-au făcut inventare a distruge acele cotoare(rădăcini) băiatul lui Tiu au luat sapa a le toca, iar tatăl său Tiu nu l-a lăsat dânşii, văzând că este iritat a plecat. D-nii impiegaţi stăruind în pretenţiunea D-lor au adresat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul s-a dat D-lor a-l înainta Direcţiunii Regiei, iar celălalt de al doilea s-au poprit de noi a-l înainta Onor Justiţii.” 8

Obligaţiile primăriilor localeÎn ziua de 28 august 1877 Prefectura Judeţului Vlaşca, în baza Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 22389, a trimis o circulară către subprefecturile di subordine prin care acestea trebuiau, în baza dispoziţiilor de aplicare a Legii Monopolurilor Tutunurilor, să pună în vederea primarilor din toate comunele următoarele obligaţii:Îndată după strângerea recoltei primarii comunelor pe teritoriul cărora s-a cultivat tutun, alcătuiesc o listă nominativă a tuturor cultivatorilor cu indicaţiune de câtimea recoltei de fiecare. Evaluaţiunea câtimii se face cu aproximaţiunea permisă de starea tutunurilor îndată după recoltă. O copie după această listă al cărui original să păstrează în Cancelaria Primării, se trimite agentului Regiei cu reşedinţa cea mai apropiată.În tot timpul cât tutunurile rămân în păstrarea producătorilor, primarii comunelor sunt datori a exercita cea mai de aproape priveghere pentru a nu se face cu tutunurile vreo întrebuinţare neiertată de lege.Agenţii sunt în dreptul a exiga (a cere; n. ns.) să li se prezinte în ori ce moment de către cultivatori, tutunurile deţinute de dânşii spre a se încredinţa de fiinţa întregii cantităţi arătată în procesul verbal de constatare.Pe lângă aceasta vei cere de vigoare (vei urmări; n. ns.) D-le Subprefect ca pe lângă celelalte misiuni să exercitaţi şi controlul asupra subalternilor din plasa Dvs. ca nu din necunoştinţe sau rele intenţiuni să se comită vreo infracţiune de lege.” 9Transport ilicit de tutunÎn 28 noiembrie 1877, ziua în care românii cucereau puternicele redute de la Opanez din sistemul de fortificaţii de la Plevna – determinând astfel capitularea lui Osman Paşa, la Subprefectura Plăşii Marginea judeţul Vlaşca s-a primit adresa nr. 11474 a Subprefecturii Plăşii Sabaru din judeţul Ilfov prin care era anunţată că i s-a trimis procesul verbal prin care Paraschiva Matache din comuna Puieni a fost prins transportând două kilograme şi jumătate de „tutun de contrabandă”, document pe care îl prezentăm în continuare:Astăzi în două – zeci şi şase (noiembrie; n. ns.), anul 1877 la ora trei (3), după amiază, după informaţia guardului de la podul Argeşului Tudor Nedelcu domiciliat în comuna Malu Spart Plasa Sabaru Districtul Ilfov că la indicata oră, 0 căruţă cu cinci cai, care trecea pe acel pod însoţită de indivizii: Paraschiva Matache, Chirigiu I. Bădulescu, Mihalache Dincă, împreună şi femeia Ecaterina Bădulescu , s-au găsit asupră-le un pachet cu o cantitate de 2 ½ kilograme tutun tăiat. Eu Grigore Petrescu exercitând funcţiunea de Sub Agent al Circumscripţii II cu reşedinţa în comuna Bolintin Vale comisionat de Ministeriul Finanţelor sub nr.88 având după art.30 al legii constitutive a Monopolului şi art.121 al Regulamentului de aplicaţiune al acestei legi, dreptul de a constata infracţiunile la acea lege şi în virtutea autorizaţiunii ce mi s-a da conform citatelor articole, am mers însoţit de Dl. Matheiu Călinescu, în calitate de Primar al Comunei Malu Spart şi am constatat că în adevăr D-nii delicvenţi în nr. de 4 numiţi mai sus, au comis contravenţiunea prevăzută la art. 24 din Legea Monopolului fiindcă delicventul Paraschiva Matache din comuna Puieni, Plasa Marginii, Judeţul Vlaşca, Iancu Rădulescu din Comuna Bucureşti, strada Leon – Vodă nr.37, Culoarea Albastră, Mihalache Dincă, din comuna Bolintin din Vale precum şi femeia Ecaterina Bădulescu din Comuna Bucureşti, strada Leon – Vodă nr.37, Culoarea Albastră, la care indivizi s-au găsit în căruţa în care erau pachetul cu tutun indicat mai sus greutatea de 2 ½ kilograme, cărora făcându-li-se întrebări separate că de unde a luat acel tutun şi unde voiau să–l întrebuinţeze, au răspuns fiecare că nu ştie cine dintrânşii au posedat acel tutun care s-au găsit în căruţa lor.Aceste sunt răspunsurile ce au motivat fiecare .Pentru care fapt, făcându-se pasibili de penalitatea prescrisă în art.24 din Legea Monopolului şi art.112 din Regulamentul de aplicaţiunea ei pe de o parte am declarat de confiscate acea cantitate de 2 ½ kilograme tutun tăiat care s-a şi depus în Magazinul Regiei din Bucureşti până la aprobarea acestui proces verbal de către Dl. Ministru al Finanţelor, iar pe de alta împreună cu D-l Matheiu Călinescu agent al Poliţiei Judiciare în virtutea art. 28 din Legea Monopolului şi art.122 din Regulamentul aplicaţiunii ei am decis ca D-nii delicvenţi notaţi în faţă să ne plătească amenda în suma de lei noi 175 fiecare în parte spre a se acoperi suma totală a amenzii de 700 lei pentru care amendă după cercetările şi întrebările ce li s-au făcut încredinţându-ne că numiţii delincvenţi nu sunt solvabili şi în poziţiune de a îndeplini dispoziţiunile aliniatului 4-lea de la art.30 din Legea Monopolului şi aliniatului 3-lea de la art.122 din Regulamentul aplicaţiunii ei, fiindcă au justificat fiecare din ei că nu sunt solvabili a plăti amenzile individuale, s-au dat în primire d-lui Matheiu Călinescu Agent poliţienesc a urma cu dânşii conform Dispoziţiunilor aliniatului al 3-lea de la art.122 al citatului Reglement, declarând totdeodată prin acest proces-verbal că în privinţa faptului constatat şi arătat mai sus, Regia se constituie în parte civilă şi cu reşedinţa în oraşul Bucureşti.Prezentul proces-verbal s-a făcut şi subscris de noi în trei exemplare uniforme în prezenţa noastră, a D-lui Primar respectiv, a delicvenţilor şi a martorilor prezenţi din care exemplare unul s-a dat delicvenţilor, altul Agentului poliţienesc împreună cu delicvenţii, iar cel de al treilea se va trimite Direcţiunii Generale a Regiei Monopolului, spre a-l supune la aprobarea D-lui Ministru de Finanţe, conform aliniatului al 5-lea la art.30 al Legii Monopolului şi art.126 din Regulamentul aplicaţiunii ei dacă nu va apela Tribunalului în termenul prevăzut la art.128 din citatul regulament.” 10Damian Ancu
1 Pe larg în Maria Duţu, Aurel Duţu, Manufactura de tutun de la „Belvedere”, Muzeul Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2000

2 Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor Unite Române, nr. 276 din 10/23 decembrie 1864, p. 1315

3 Monitorul oficial al României, nr. 28 din 6/18 februarie 1872, p. 145

4 Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, Prefectura Judeţului Vlaşca, ds. 2/1877, f. 9.10

5 Ibidem, f. 7

6 Ibidem, f. 13

7 Ibidem, f. 30

8 Ibidem, f. 25

9 Ibidem, f. 27

10 Ibidem, f. 47-48captcha reîncarcă imaginea

Comentarii

Publicat de: supplements24riz

Vitamins are material in plateful you arrest the most from your exert plan. Supplementing your diet with vitamins and minerals can stop you retrieve from your UltraSlim ingrédients workouts faster and pinch certify your portion is nourished while it burns portly and builds muscle. If at all reasonable, it is best to ingest minerals and vitamins in their everyday manner aside enjoying a sensible diet. Fruits and vegetables are the most suitable things to annex to your diet. In addition to this, you should go on with a vital, lavish distinction vitamin supplement.


Categorii
Actualitate
Politic
Economic
Social
Optimal Antidrog
Actualitatea Europeana
Stiri interne
Justitie & Afaceri Interne
Externe
Apărare
Administratie
Prim plan
Reportaj
Accente
Sănătate
Opinii
Cultură, educaţie
Media, publicitate
Derapaje
Campanii sociale
Sport/Turism
Romania asa cum este
Dosare istorice
Divertisment
Filme
Filmulete haioase
Joburi
Romanii de pretutindeni
Student Press
Spoturi antidrog
Timp liber
Stiri ultima ora
Muntenegru – Temperaturi ridicate și risc incendii de vegetație (3 iulie 2019)
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Muntenegru că Institutul local de Hidromoteorologie și seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada următoare, pe fondul cărora s-ar putea produce incendii de vegetație.
Abonare Newsletter
Nume:
E-mail:

PRODUCTII VIDEO ALE COMPANIEI OPTIMAL MEDIA SOLUTION Tel. comanda: 0722344124, e-mail: redactie@optimalmedia.ro

Acasa Companie Editoriale Publicaţii Martor Ocular Redacţie Contact
Actualizat:Zilnic, ISSN 2069 – 0045
Continutul acestui site este proprietatea Optimal Media Solution.
Este interzisa republicarea sau redistribuirea continutului fara mentionarea sursei.